Separacja jest alternatywą dla rozwodu, gdy małżonkowie widzą jeszcze szansę dla swojego związku. Skutki separacji są podobne do rezultatów orzeczenia rozwodu, jednakże nie powodują rozwiązania małżeństwa. Żądając separacji małżonek musi wykazać, że dokonał się zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (nie musi być trwały). Zgodne małżeństwo oparte jest na więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozpad tych powiązań sprawia, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czy w orzeczeniu o separacji orzeka się o winie małżonków?

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazane są na czym polegają obowiązki małżeńskie (jak obowiązek wierności, wzajemnej pomocy, wspólnego pożycia czy przyczyniania się do utrzymania rodziny). Zupełny rozkład pożycia w małżeństwie nie jest dopuszczalny, gdy utrzymana jest choćby więź ekonomiczna. W sprawie o rozwód sąd zawsze orzeka kto jest winien rozkładowi pożycia. W ten sam sposób postępuje sąd w przypadku sprawy o separację. Wyjątkiem jest separacja, która jest orzekana w trybie nieprocesowym na zgodny wniosek stron. W wydawanym orzeczeniu sąd może wskazać, że winnym rozkładu pożycia jest:

  • jeden z małżonków,
  • oboje małżonkowie lub
  • żaden z małżonków.

Należy zauważyć, że określenie winy nie jest zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa, dlatego też w praktyce przyjęto, że należy wskazać który z małżonków swoim nagannym zachowaniem przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Jako naganne zachowanie uznaje się nawet niedbalstwo któregokolwiek z małżonków lub obojga. Samo orzeczenie o winie ma charakter moralny, ale może spowodować skutki finansowe w formie alimentów dla niewinnego małżonka.

W trakcie postępowania sądowego należy przedstawić dowody, które wykażą winę współmałżonka. Sąd wydając wyrok opiera się na pełnym materiale dowodowym wskazanym w sprawie. Warto zauważyć, że sąd zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. Przy orzekaniu o winie nie ma znaczenia w jakim stopniu zachowanie małżonka przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu pożycia. Często przyczyną rozkładu pożycia jest wiele elementów (np. zdrada, wyjazd jednego z małżonków do innej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, odmowa wsparcia małżonka w trudnych chwilach i inne).

Szukasz specjalisty od separacji i rozwodów? Dowiedz się więcej na stronie: Kancelaria Radcy Prawnego – Lucyna Szabelska

Skomentuj